В позиция за печеливш растеж

2018-02-08 - Преходът реализира рационализирани и усъвършенствани портфолио и дейност

АКЦЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА 2017 ГОДИНА
 • Базовите поръчки увеличени с 5%1, по-високи във всички дивизии и региони; общият брой поръчки запазва нивата си
 • Приходи +1%
 • ABB AbilityTM - двигател на растежа във всички дивизии
 • Рационализирано и усъвършенствано портфолио:
 1. Придобиванията на B&R и Keymile финализирани; Придобиването на GE Industrial Solutions подписано
 2. Бизнес направлението за кабели високо напрежение продадено, подписани са две съвместни предприятия за EPC дейности
 3. Промяна на бизнес модела в „Енергийни мрежи”, в ход и при „Роботика и задвижвания” и „Индустриална автоматизация”
 • Марж на оперативната печалба2 12.1%, повлиян с 30 базисни пункта заради разходи, свързани с EPC бизнес направленията
 • Нетен доход увеличен с 17% до 2 213 млн. щатски долара
 • Паричните потоци от оперативни дейности запазват нива; нетен работен капитал като процент от приходите намален до 11.3%
 • Предложено девето поредно увеличение на дивидента до 0.78 швейцарски франка на акция

АКЦЕНТИ ОТ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
 • Базови поръчки увеличени с 9%; по-високи във всички дивизии и региони; поръчките в обслужването увеличени със 7%
 • Приходи -1%
 • Марж на оперативната печалба EBITA 10.9%, повлиян от 150 базисни пункта заради разходи, свързани с EPC бизнес направленията
 • Рентабилността на „Енергийни мрежи” е в рамките на коридора на целевия марж за 2018 г. по-рано от планираното, на проформа база
 • Парични потоци от оперативни дейности увеличени с 31 %

Документи за изтегляне
- Съобщение за медиите – английски език (PDF/0.13 MB)
- Съобщение за медиите – немски език (PDF/0.16 MB)
- Отчети с финансова информация (XLXS/0.03 MB)
- Финансова информация (PDF/1.5 MB)
- Презентация на груповите резултати (PDF/1 MB)


“В годината на преход – 2017 г., ние оформихме една по-рационализирана и по-силна АББ. Сега нашето дигитално портфолио за клиенти в комуналния сектор, промишлеността и инфраструктурата се базира на две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти,” сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. “Годишните резултати включват the dampening effect на нашата масивна трансформация. С нашите целенасочени действия към преместване на гравитационния ни център, ние подобрихме конкурентоспособността си, фокусирахме се върху сегменти с висок растеж и елиминирахме рисковете в АББ. Реализирахме четири поредни тримесечия на все по-голям ръст на базовите поръчки. Набраната скорост, която постигнахме през 2017 година, ни позиционира за печеливш растеж в условията на подобряваща се обстановка на световните пазари. Днешното предложение да увеличим дивидента за девета поредна година демонстрира нашата увереност в бъдещето.”

Ключови резултати
Промяна
В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато другоQ4 '17Q4 '16US $На сравн. база1ФГ 2017ФГ 2016US$На сравнима база1
Поръчки8 4788 277+2%-3%33 38733 3790%0%
Приходи9 2808 993 +3%-1%34 31233 828+1%+1%
Опер. печ. EBITA1 021 1 057 -3%-7%34 1304,191-1%-2%3
като % от опер. приходи10.9%11.7%-0.8п.12.1%12.4%-0.3п
Нетен доход393425-8%2 2131 899+17%
Базова печ. на акция EPS0.180.20-7%41.040.88+17%4
Опер. печ. на акция EPS0.330.33-2%4+2%41.251.29-4%4-1%4
Пар. потоци от опер. дейности1 8691 428 +31%3 7993 843-1%
2 9263 065-5%
12.4%13.8%-1.4п

Краткосрочни изгледи за бъдещето
Макроикономическите признаци са с положителни тенденции в Европа и САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостния световен пазар се завръща към период на растеж, макар и все още повлиян от несигурността в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Групови резултати за Цялата 2017 година
АББ реализира финансови резултати на стабилни нива през 2017 г., въпреки насрещните ветрове от страна на пазара и продължаващата трансформация на компанията. Общият брой поръчки запази нивата си (на същите нива в щатски долари). Ръстът на базовите поръчки (базовите поръчки се класифицират като поръчки на стойност под 15 млн. щатски долара) показа увеличаващо се подобрение във всяко тримесечие, а за цялата година се повиши с 5 % (6% в щатски долари), смекчавайки ефекта от понижения брой големи поръчки. Дялът на големите поръчки в общия брой поръчки за 2017 година бе 8.5 % спрямо 13.5% през 2016 г., отчасти вследствие на промяната в бизнес модела на АББ. Общият брой поръчки в обслужването се увеличи с 8 % (8 % в щатски долари) до 20% от общия брой поръчки за групата.
Обемът на натрупаните поръчки за изпълнение в края на месец декември 2017 г. бе на стойност 22 414 млн. щатски долара, което е с 4% по-малко (2% в щатски долари) спрямо миналата година. Съотношението между получени и реализирани поръчки (book-to-bill ratio)2 бе 0.97x за 2017, сравнено с 0.99x през 2016 г.

Приходите отбелязват подобрение от 1% (1% в щатски долари) до 34 312 млн. щ. долара, като положителният принос от „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Роботика и задвижвания” компенсира повече от добре спадовете в „Индустриална автоматизация” и „Енергийни мрежи”. Общите приходи от услуги нараснаха с 3% (3% в щатски долари) и към момента представляват 18% от общите приходи за групата.

АББ продължи да изпълнява своята стратегия „Следващо ниво” през цялата 2017 година. Компанията стартира своето порфолио от дигитални решения ABB AbilityTM – и продължи да инвестира в дигитални продукти, продажби, брандиране и научно-изследователска и развойна дейност. АББ реализира стабилни икономии на разходи от подобряването на производителността на административния персонал и отличните резултати в областта на веригата за доставки и основната дейност, и успешно финализира или обяви няколко важни сделки.

Компанията продължи да елиминира рисковете от своето портфолио чрез продажбата на несъществени бизнес направления, както и чрез предприемане на действия по внедряване на промяната в своя EPC (Engineering, Procurement and Construction – Инженерство, снабдяване и строителство) бизнес модел. Тези дейности повлияха резултатите от цялата година. Оперативната печалба EBITA отбеляза спад от 2% (1% в щатски долари) до 4 130 млн. щатски долара, в това число приблизително 140 млн. щатски долара разходи, свързани с EPC бизнес направленията. Отчетеният марж на оперативната печалба EBITA бе 12.1%, с 30 базисни пункта по-нисък вследствие на разходи, свързани с EPC направленията, като без тези разходи той би запазил нивата си.

Нетният доход през 2017 година се увеличи със 17% в сравнение с миналата година до 2 213 млн. щатски долара, отразявайки основно по-ниските разходи, свързани с трансформацията и свързаните с нея разходи, и нетните печалби, записани от разпродажбата на бизнес направления през годината. Основната печалба на акция нарасна със 17% до 1.04 щатски долара. Оперативната печалба на акция EPS2 бе 1.25 щатски долара, с 1% по-малко в постоянна валута4.

Паричните потоци от оперативни дейности запазиха нивата си в сравнение с 2016 година и възлизат на 3 799 млн. щатски долара за цялата година. АББ продължи да извлича ползи от подобренията в нетния работен капитал, които генерираха приблизително 600 млн. щатски долара в брой през 2017 година. Нетният работен капитал като процент от приходите2 бе намален до 11.3 %, което представлява подобрение от 10 базисни пункта година за година. Капиталовите разходи за групата бяха 949 млн. щатски долара през 2017 г. Свободните парични потоци2 от 2 926 млн. щатски долара бяха с 5% по-ниски от тези през 2016 г., а паричната възвращаемост на инвестирания капитал (CROI) на компанията бе 12.4 %2, основно под влияние на придобиването на B&R.

Дивиденти
Бордът на директорите на АББ предложи деветото поредно увеличение на обикновения дивидент до 0.78 швейцарски франка на акция за 2017 година, което представлява увеличение от 0.02 швейцарски франка в сравнение с разпределението на дивидента за 2016 година, и подлежи на одобрение от страна на акционерите на годишното събрание на компанията на 29 март 2018 г. Предложението е в съответствие с дивидентната политика на АББ да изплаща стабилно нарастващ във времето, устойчив дивидент. Датите за разпределение и изплащане на дивидента се очакват да бъдат през месец април 2018 г. Повече информация за това ще откриете на уеб сайта на АББ.

Резултати за четвъртото тримесичие (Q4) на 2017

Поръчки
Общият брой поръчки бе с 3% по-нисък (2% в щатски долари) през четвъртото тримесечие, като стабилното развитие при базовите поръчки не успя да компенсира въздействието на понижения брой големи поръчки в „Енергийни мрежи” и „Индустриална автоматизация” в сравнение с изключително силния период на миналата година. Базовите поръчки отбелязаха подобрение от 9 % (15 % в щатски долари), с ръст на базовите поръчки от трети страни във всички дивизии. Големите поръчки представляваха 7 % от общия брой поръчки, сравнено със 17 % за периода на миналата година. По-слабият щатски долар спрямо периода на миналата година доведе до положителен транслационен ефект от 3 % върху отчетените поръчки. Промените в бизнес портфолиото, свързани с придобиването на B&R и разпродажбите на предприятия, направени през 2017 година, оказа нетен положителен ефект от 2 % върху общия брой отчетени поръчки. Съотношението между получени и реализирани поръчки бе 0.91x през четвъртото тримесечие, сравнено с 0.92x в четвъртото тримесечие на 2016 г.

Общият брой поръчки за услуги нарасна със 7 % (11 % в щатски долари), повишавайки поръчките за услуги като процент от общия брой поръчки до 21%, спрямо 20 % за същия период на миналата година.

Преглед на пазара
Характеристиките на търсенето по региони бяха положителни през четвъртото тримесечие:

 • Европа бе благоприятно повлияна от положителни развития на пазара в промишлеността и инфраструктурата. Общият брой поръчки се подобри с 5 % (19 % в щатски долари), като положителният принос от страна на Германия и Норвегия компенсира повече от достатъчно спадовете в Обединеното кралство, Италия и Швеция. Броят на базовите поръчки нарасна с 8 % (23 % в щатски долари), с положителни тенденции при поръчките в Германия, Норвегия и Италия.
 • Америките отбелязаха ръст от 3 % (5 % в щатски долари) в резултат на повишеното търсене в областта на строителството и общата промишленост, и известно подобрение в преработвателните промишлености. Поръчките от САЩ и Канада допринесоха за този ръст, компенсирайки по-слабо изразените големи поръчки в Бразилия. Броят на базовите поръчки за региона нарасна с 12 % (14 % в щатски долари), със стабилен принос от страна на САЩ, Канада и Бразилия.
 • Поръчките в Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) бяха с 14 % по-малко (12 % в щатски долари), тъй като изключителни голямата поръчка за връзка на свръх високо напрежение на постоянен ток (UHVDC), възложена през четвъртото тримесечие на 2016 г. в Индия, не бе повторена. Общият брой поръчки в Китай бе умерено по-нисък, с намаление от 3 % (2 % по-висок в щатски долари) с 1 % (6 % в щатски долари) ръст на базовите поръчки. Базовите поръчки за региона се увеличиха с 6 % (8 % в щатски долари), с положително развитие при базовите поръчки от страна на Индия, Южна Корея и Австралия.

В ключовите клиентски сегменти на АББ се наблюдаваха следните тенденции:
 • Клиентите от комуналния сектор продължиха да интегрират ВЕИ в световен мащаб, да добавят нови капацитети в развиващите се пазари и да инвестират в енергийната ефективност. Това доведе до солиден ръст на базовите поръчки за продукти на АББ, включително трансформатори, както и автоматизационните и дигитални решения на АББ.
 • В промишлеността АББ забеляза силно търсене за роботизирани решения от страна на автомобилния сектор и общата промишленост. Преработвателните промишлености, в това число нефтено-газовата и минната, показаха някои първи признаци на възстановяване, но инвестиционните решения на клиентите останаха силно избирателни.
 • Търсенето от страна на сектора на транспорта и инфраструктурата бе смесено. Транспортните поръчки бяха занижени в морския сектор, с изключение на круизните кораби, докато търсенето за решения за сградна автоматизация остана силно. Поръчките в областта на центровете за данни и зареждане на електромобили бяха акцент през тримесечието.

Приходи
Приходите бяха с 1% по-ниски (3 % в щатски долари) предвид това, че солидният ръст в „Роботика и задвижвания” бе неутрализиран от спада на приходите в „Енергийни мрежи”. Дивизии „Индустриална автоматизация” и „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” запазиха нивата на приходите си. Приходите от обслужване бяха със 7 % по-високи (11 % в щатски долари) и представляваха 20 % от общите приходи, сравнено с 19 % за миналата година. По-слабият щатски долар спрямо периода на миналата година доведе до положителен транслационен ефект върху отчетените приходи в размер на 3 %. Промените в бизнес портфолиото, свързани с придобиванията на B&R и разпродажбите на предприятия, направени през 2017 г., оказаха нетен отрицателен ефект от 1 % върху общите отчетени приходи.

Опер. печ. EBITA
Оперативната печалба EBITA бе в размер на 1 021 млн. щатски долара, или 7% по-малко в постоянна валута (3 % в щатски долари). Положителните действия по икономии на разходите, които вдигнаха оперативната печалба EBITA, бяха неутрализирани от приблизително 140-те милиона щатски долара разходи, свързани с EPC направленията. Както свързаните с обема влияния, така и нетните цени на стоките и инвестициите в растежа понижиха резултатите. Отчетеният марж на оперативната печалба EBITA за тримесечието бе 10.9 %, или 150 базисни пункта по-малко заради разходи, свързани с EPC направленията, като без тези разходи той би бил по-висок.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция
Нетният доход бе в размер на 393 млн. щатски долара, 8 % по-нисък в щатски долари, като в допълнение към описаните по-горе елементи той бе повлиян и от повишените разходи по структуриране и други свързани с него разходи, загубата от продажбата на нефтено-газовото EPC направление, както и промени в чуждестранни валути и разликите в таймирането при стоките. Основната печалба на акция в размер на 0.18 щатски долара бе 7 % по-ниска в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. Оперативната печалба на акция в размер на 0.33 щатски долара бе 2 % по-висока в условия на постоянна валута.

Парични потоци от оперативни дейности
Паричните потоци от оперативни дейности бяха в размер на 1 869 млн. щатски долара, или увеличение от 31 % от 1 428 млн. щатски долара, реализирани в същото тримесечие на 2016 г. Резултатът бе подкрепен от по-стабилни подобрения в работния капитал през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение с 2016 г., отразявайки подобрения в събирането на вземания от клиенти.

Резултати за четвъртото тримесечие (Q4) по дивизии

Поръчки

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПоръчкиПРОМЯНАБаз. поръчки от трети страниПРОМЯНА
US$На сравнима база1US$На сравнима
база1
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 556 +12%+10%2 394 +10%+8%
Роботика и задвижвания2 040+10%+6%1 838 +10%+5%
Промишлена автоматизация1 796 +16%-1%1 638 +26%+5%
Енергийни мрежи2 493-13%-16%1 994 +18%+15%
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)-407 18
Общо за АББ Груп8 478+2%-3%7 882+15%+9%

Приходи
(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПриходиПРОМЯНА
US$На сравнима база1Оп. печ. EBITA %ПРОМЯНА
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 696+2%-1%14.7% +1.4п.
Роботика и задвижвания2 187+10%+6%10.8% -3.1п.
Промишлена автоматизация2 012 +15%0%14.8%-0.4п.
Енергийни мрежи2 809-5%-7%7.8% -2.8п.
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)-424
Общо за АББ Груп9 280+3%-1%10.99%-0.8п.

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки бе с 10 % по-висок (12 % в щатски долари), като всички региони и крайни пазари показаха стабилно търсене, по-специално за решения за центрове за данни, хранително-вкусовата промишленост и зареждането на електромобили. Базовите поръчки от трети страни се повишиха с 8 % (10 % в щатски долари). Приходите отбелязаха спад от 1 % (2 % по-високи в щатски долари), като увеличенията в приходите от кратък цикъл не бяха достатъчни, за да компенсират по-ниските системни приходи. Маржът на оперативната печалба в размер на 14.7 % бе подпомогнат от икономии на разходи и подобрено ценообразуване, въпреки непрекъснатите насрещни ветрове, свързани с цените на стоки.

Роботика и задвижване

Общият брой поръчки отбеляза подобрение от 6 % (10 % в щатски долари), нараствайки във всички региони. Дивизията отчете повишено търсене от крайни пазари в преработвателния сектор, докато големите поръчки отбелязаха спад вследствие на таймирането на тръжни възлагания. Базовите поръчки от трети страни нараснаха с 5 % (10 % в щатски долари) в резултат на стабилно изпълнение на натрупаните неизпълнени поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA в размер на 10.8 % бе основно повлиян от разходите, свързани с EPC дейността и продължителни повишени материални разходи. Тези EPC разходи повлияха отрицателно маржа на оперативната печалба EBITA с 300 базисни пункта.

Промишлена автоматизация
Базовите поръчки от трети страни продължиха да са положителни на ниво 5 % в резултат на непрекъснати оперативни инвестиции от клиенти в преработвателния сектор; общият брой поръчки отбеляза спад от 1 %. Селективни капиталови разходи се забелязаха в минния отрасъл и специализираните плавателни съдове. Заедно с ефектите от B&R и валутни въздействия, общият отчетен ръст на поръчките бе 16 %, а ръстът на приходите – 15 %. Приходите запазиха стабилни нивата си в отражение на силното съотношение между получени и реализирани поръчки през тримесечието. Маржът на оперативната печалба EBITA в размер на 14.8 % отразява дигиталните инвестиции и отрицателния бизнес микс. Съвместното предприятие, осъществено с Arkad, бе учредено преди края на годината и резултатите от това продадено бизнес направление са изключени от резултатите на дивизията и отчетени под раздел „Корпоративни и други” във всички периоди.

Енергийни мрежи
Базовите поръчки от трети страни нараснаха с 15 % (18 % в щатски долари) основно благодарение на промишлеността, по-специално в транспорта и инфраструктурата. Общият брой поръчки намаля с 16 % (13 % в щатски долари) вследствие на изключително голямата UHVDC поръчка, възложена в Индия през 2016 г. Дивизията продължава да осъществява промени в бизнес модела, разширявайки още повече своето портфолио от дигитални решения и услуги. Приходите бяха 7 % по-ниски (5 % в щатски долари) в резултат на понижения брой натрупани поръчки за изпълнение, основно в EPC. Маржът на оперативната печалба EBITA в размер на 7.8 % бе повлиян от разходи, свързани с EPC направлението. Ако изключим тези разходи, маржът на дивизията би бил 240 базисни пункта по-висок. Програмата ‘Power Up’ на дивизията, основен двигател на нейната трансформация и създаване на стойност, вече в ход.

Стратегия „Следващо ниво” – етап 3
Базовите поръчки от трети страни нараснаха с 15 % (18 % в щатски долари) основно благодарение на промишлеността, по-специално в транспорта и инфраструктурата. Общият брой поръчки намаля с 16 % (13 % в щатски долари) вследствие на изключително голямата UHVDC поръчка, възложена в Индия през 2016 г. Дивизията продължава да осъществява промени в бизнес модела, разширявайки още повече своето портфолио от дигитални решения и услуги. Приходите бяха 7 % по-ниски (5 % в щатски долари) в резултат на понижения брой натрупани поръчки за изпълнение, основно в EPC. Маржът на оперативната печалба EBITA в размер на 7.8 % бе повлиян от разходи, свързани с EPC направлението. Ако изключим тези разходи, маржът на дивизията би бил 240 базисни пункта по-висок. Програмата ‘Power Up’ на дивизията, основен двигател на нейната трансформация и създаване на стойност, вече в ход.

Печеливш растеж
Като част от стремежа към печеливш растеж, през 2017 г. АББ постигна значителен напредък в рационализирането и усъвършенстването на своето портфолио. Набраната скорост от ръста в базовите поръчки продължи през всяко тримесечие и бе повишена във всички дивизии и региони.

Със стартирането на ABB AbilityTM през март 2017 г. АББ направи квантов скок в дигиталната област. С над 210 ABB AbilityTM решения на разположение днес, АББ се използва предимствата на своята обширна инсталирана база от свързани системи и устройства. ABB AbilityTM е подход, воден от намирането на решения, базиран на водещото портфолио и експертен опит в областта на АББ. Той разполага със сигурна отворена архитектура с обхват от периферия до облак. ABB AbilityTM играе централна роля в стратегията на АББ да стимулира растеж чрез разширяване обхвата на решенията и услугите с добавена стойност.

Чрез активното управление на портфолиото, АББ днес е рационализирана и по-силна. Тези действия продължават да преместват гравитационния център на АББ към засилена конкурентоспособност, сегменти с по-висок растеж и по-нисък риск.
АББ засили своята позиция на играч в индустриалната автоматизация номер 2 в световен мащаб чрез финализиране на придобиването на B&R през юли. С това придобиване АББ затвори своята историческа празнина в автоматизацията на машини и производство, и създаде уникално всеобхватно автоматизационно портфолио за клиентите в цял свят. Интегрирането на B&R отдавна е в ход и върви изцяло по план.

АББ придоби критично важното бизнес направление за комуникационни мрежи от Keymile Grou, за да подсили своето портфолио и да усъвършенства още повече ABB AbilityTM. То добавя комуникационни технологии, които са от съществено значение за поддържане на днешните динамични и сложни електрически мрежи. Придобиването носи със себе си продукти, софтуерни решения и услуги, както и експертен опит в научно-изследователската и развойна дейност.

На 25 септември АББ обяви споразумение да придобие (GE IS), глобалното направление за решения в областта на електрификацията на General Electric. GE IS разполага със задълбочени клиентски взаимоотношения в над 100 държави и утвърдена инсталирана база със силни корени в Северна Америка – най-големият пазар на АББ. Чрез тази покупка АББ ще засили своята позиция номер 2 в електрификацията в световен мащаб и ще разшири своя достъп до атрактивния северноамерикански пазар. Очаква се сделката да бъде финализирана в първата половина на 2018 г.

АББ продължи да оформя своето портфолио с продажбата на бизнес направлението си за кабели високо напрежение и кабелни аксесоари на NKT Cables, финализирано на 1 март 2017 г.

През четвъртото тримесечие бяха въведени действия в три дивизии за завършване на промяната на бизнес модела за EPC. В дивизия „Енергийни мрежи”, в съотвествие с изместването на фокуса на АББ встрани от несъществената EPC дейност, АББ подписа споразумение за формиране на съвместно предприятие със SNC-Lavalin за EPC проекти за електрически подстанции. В дивизия „Индустриална автоматизация”, АББ завърши формирането на нефтено-газово съвместно EPC предприятие с Arkad Engineering and Construction Ltd. - изцяло интегриран EPC доставчик за енергийния сектор, базиран в Саудитска Арабия. В „ Роботика и задвижвания” АББ обяви, че напуска своето бизнес направление за цялостно преоборудване на влакове след като изпълни настоящите си договорни ангажименти. АББ ще отчете останалите EPC дейности, свързани с тези бизнес направления като неосновна работна единица в рамките на раздел „Корпоративни и други”, като това влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Безкомпромисно изпълнение

През 2017 година АББ продължи да работи в посока още по-голямо рационализиране и усъвършенстване на работата си. В края на 2017 г. компанията завърши своите стратегически 1000-дневни програми. Програмата на компанията за повишаване производителността на административния персонал реализира прогнозни данни за над 1.3 млрд. щатски долара брутни икономии до края на 2017 година, повече от 300 млн. щатски долара над първоначалните амбиции. Програмата за икономии бе реализирана в рамките на обявения времеви период и с приблизително 300 млн. щатски долара по-малко общи разходи по реструктуриране и въвеждане от първоначално очакваните. Изключвайки влиянията на промените в бизнес портфолиото, работният капитал бе с 1.9 млрд. щатски долара по-нисък. Подобрената дисциплина по отношение на работния капитал освободи 1.5 млрд. щатски долара в брой и намали нетния работен капитал като процент от приходите с 280 базисни пункта от края на 2014 г. насам. Управлението на работния капитал се усъвършенства във всички дивизии и региони откак програмата бе стартирана. Планира се и реализиране на по-нататъшни ползи в нетния работен капитал от непрекъсната оптимизация на инвентара.

Сътрудничество, ръководено от бизнеса
АББ завърши своя преход към по-опростена, по-икономична и по-фокусирана върху клиентите организация, същевременно обвързвайки управленското възнаграждение твърдо с резултати и реализация на стратегията.

През годината бяха направени няколко ключови назначения в Изпълнителния комитет. В сила от 1 април 2017 г., Тимо Ихамуотила се присъедини към АББ от Нокиа на длъжността Главен финансов директор и член на Изпълнителния комитет. В сила от 1 юли 2017 г., Чунян Гу, управител на АББ в Китай, стана президент за региона на Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) и член на Изпълнителния комитет. Чунян пое региона от Франк Дуган, който бе назначен за президент на регион Европа.

Фокусът върху развитието на лидерството остава от съществено значение за гарантиране на това, че ръководството на компанията разполага с всички необходими ресурси, за да посрещне планирания ръст, наред с подреждането на всички дейности под обединения и подсилен бранд АББ.

Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите признаци са с положителна тенденция в Европа и САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар се завръща към растеж, макар все още да остава повлиян от несигурността в различни части на света.Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
Това съобщение за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от четвъртото тримесечие на 2017 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.
АББ ще бъде домакин на пресконференция днес с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез уебкаст на http://new.abb.com/media/annual-press-conference-2018.

Планиран е конферентен разговор и уебкаст за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централно Европейско време (13:00 ч. GMT, 8:00 ч. Източно лятно време). Наберете +44 207 107 0613 от Обединеното кралство, от Швеция +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 866 291 41 66 (безплатен номер) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Достъп до обаждането ще има и на уеб сайта на АББ, а запис ще е наличен като подкаст един час след края на конференцията и може да бъде изтеглен от нашия уеб сайт. www.abb.com/investorrelations

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 136 000 служители. www.abb.com

Инвеститорски календар 2018

Годишно общо събрание29 март 2018
Резултати от първо тримесечие на 2018 година 19 април 2018
Резултати от второ тримесечие на 2018 година19 юли 2018
Резултати от трето тримесечие на 2018 година 25 октомври 2018
Резултати от четвъртото тримесечие на 2018 година19 Февруари 2019

Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Дивидент”, „Стратегия Следващо ниво – етап 3” и „Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето” в това съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от бъдещата информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

8 февруари 2018,

Улрих Шписхофер,

Изпълнителен директор

Финални бележки

1Темповете на растеж за поръчки, базови поръчки, приходи и натрупани поръчки са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия). Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.

2За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте прикачената „Допълнителна финансова информация” към съобщението за медиите.

3 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)

4 Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) са изчислени с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)


За повече информация, моля, свържете се с:

Връзки с медиите
Tel: +41 43 317 1111
media.relations@ch.abb.com

Връзки с инвеститори Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44
8050 Zurich Switzerland

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща

  Свържете се с нас

  seitp202 57de67664e2fc7d8c125822e00529940