Продължителен печеливш растеж

2018-07-19

 • Общо получени поръчки +8%1, повишени във всички дивизии и региони
 • Базови поръчки +9%, повишени във всички дивизии и региони
 • Приходи +1%
 • Съотношение между получени и реализирани поръчки2 1.07x, >1 във всички дивизии
 • Маржът на оперативната печалба EBITA2 повишен с 60 базисни пункта до 13.0%
 • Оперативната печалба на акция EPS2 +27%4
 • Нетен доход 681 млн. щ.д., +30%
 • Парични потоци от оперативни дейности 1 010 млн. щатски долара; очаквано солидно реализиране на парични средства за цялата година

Документи за изтегляне

- Съобщение за медиите – английски език (pdf/157kB)
- Съобщение за медиите – немски език (pdf/167kB)
- Отчети с финансова информация (xlsx/27kB)
- Финансова информация (pdf/2MB)
- Презентация на груповите резултати (pdf/2MB)


„През второто тримесечие постигнахме ръст на поръчките във всички дивизии и региони. Чрез нашите усилия в посока производителност, ние реализирахме подобрение на маржа и двуцифрен ръст на оперативната печалба на акция”, сподели главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер. „Финализирахме придобиването на GE Industrial Solutions в рамките на обещаното време и започнахме интегрирането на пълни обороти заедно с нашите нови колеги.”

„С дисциплиниран фокус върху безкомпромисното изпълнение, нашите четири дивизии продължават своя стремеж към производителност и ефективност от световна класа”, добави той. „Тези резултати показват, че нашата трансформация през последните няколко години е ефективна.”


Ключови резултати Промяна Промяна
(в млн. щатски долари, освен ако не е упоменато друго)Q2 2018Q2 2017US$на сравн. база1H1 2018H1 2017US$ на сравн. база1
Поръчки9 4838 349+14%+8%19 25516 752+15%+7%
Приходи8 8898 454+5%+1%17 51616 308+7%+1%
Опер. печалба EBITA21 1671 042+12%+8%32 2271 985+12%+6%3
като % от оперативните приходи13.0%12.4%+0.6 п. 12.7%12.3%+0.4 п.
Нетен доход681525+30% 1 2531,2490%
Осн. печалба на акция EPS ($)0.320.25+30%4 0.590.58+1%4
Операт. печалба на акция EPS2($)0.380.30+28%4+27%40.690.58+19%4+16%4
Парични потоци от операт. дейности1 010467+116% 492976-50%Краткосрочни изгледи за бъдещето
Макроикономическите признаци са с положителни тенденции в Европа и САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.


Групови резултати за второ тримесечие (Q2) на 2018 г.

Поръчки
Общият брой поръчки нарасна с 8 % (14 % в щатски долари), като повишение се отбелязва във всички дивизии и региони, сравнено със същия период преди година. Базовите поръчки (класифицирани като поръчки на стойност под 15 млн. щатски долара) се повишиха с 9 % (14 % в щатски долари), като повишение се отбелязва във всички дивизии и региони. Големите поръчки представляваха 7 % от общия брой поръчки, в сравнение с 8 % за същото тримесечие на 2017 година. Всеобхватното портфолио от дигитални продукти ABB Ability™ на АББ осигури значителен принос за ръста на поръчките през тримесечието.

Съотношението между получени и реализирани поръчки се повиши до 1.07x в края на тримесечието, сравнено с 0.99x в предходната година.

Общият брой поръчки за обслужване/услуги нарасна с 2 % (5 % в щатски долари) на база на труден съпоставим период. Поръчките за услуги представляват 19% от общия брой поръчки, сравнено с 20% за същия период на предходната година.

Промените в бизнес портфолиото, свързани с придобиването на B&R, доведоха до нетен положителен ефект от 3% върху общия брой отчетени поръчки. По-силният щатски долар спрямо същия период на миналата година осигури 3% положителен транслационен ефект върху отчетените поръчки.

Преглед на пазара
АББ отбеляза силно търсене от всички региони през тримесечието:

 • Общият брой поръчки от Европа нарасна с 10% (22% в щатски долари), като положителният принос от Германия, Италия, Обединеното кралство, Испания и Франция компенсираха повече от добре спадовете в Швеция, Финландия и Швейцария. Базовите поръчки нараснаха с 12% (24% в щатски долари), с основен принос от страна на Италия и Обединеното кралство.
 • Америките реализираха повишение от 7% в общия брой поръчки (7% в щатски долари). Повишен брой поръчки бе отчетен в САЩ, Канада и Мексико. Базовите поръчки се повишиха със 7% (7% в щатски долари). В САЩ бе отчетен ръст на сравнима база от 6% (7% в щатски долари) в общия брой поръчки и 7% (8% в щатски долари) при базовите поръчки.
 • Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA), общият брой поръчки нарасна със 7% (11% в щатски долари), с добро търсене на поръчки от страна на Китай, Индия и ОАЕ. Базовите поръчки нараснаха със 7% (12% в щатски долари), като положителният принос от страна на Китай, Индия и Австралия компенсира повече от добре по-ниския дял от Южна Корея и Южна Африка. В Китай общият брой поръчки и базовите поръчки се повишиха с 20% (съответно 29% и 32% в щатски долари).

Търсенето отбеляза ръст в повечето от ключовите клиентски сегменти на АББ:
 • Търсенето от страна на комуналния сектор бе смесено през второто тримесечие. Дейностите, свързани с интегриране в мрежите на ВЕИ и инвестициите в подобряване на надеждността на електрическите мрежи, по-специално чрез дигитализация, продължиха да се увеличават. По-големите инвестиции в електрическите мрежи, например в преноса на дълги разстояния, останаха занижени.
 • Търсенето в промишлеността отбеляза добър ръст сред широка клиентска база през тримесечието. Преработвателните промишлености, в това число нефтено-газовата и минната, продължиха да увеличават инвестициите си, като капиталовите разходи бяха концентрирани върху надграждане и автоматизиране на съществуващите им активи. Продължаващият фокус върху определени отрасли като хранително-вкусовата и автомобилната промишленост се оказа ползотворен за набраната инерция при поръчките, по-специално в областта на решенията за автоматизация и роботика на АББ.
 • Търсенето от страна на сектора на транспорта и инфраструктурата бе солидно, като бяха получени добри поръчки за железопътна електрификация, от строителния сектор и в областта на специализираните плавателни съдове. Акцентите за тримесечието включват продължителен силен ръст в центровете за данни и при решенията за бързо зареждане на електрически превозни средства.

Приходи
Приходите се повишиха с 1% (5% в щатски долари), добре подкрепени от продължителния солиден ръст в „Роботика и задвижвания” и „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”. Това бе смекчено от запазилите същите нива приходи в „Индустриална автоматизация” и по-ниските приходи в „Енергийни мрежи” в резултат на по-ниския начален брой натрупани поръчки в двете дивизии.

Приходите от услуги и обслужване се повишиха с 13% (16% в щатски долари) и представляваха 19% от общите приходи, отбелязвайки ръст спрямо 17-те процента в същия период на предходната година. Ръстът в областта на услугите бе подпомогнат от водещото портфолио от дигитални решения на АББ - ABB Ability™.

Промяната във валутните курсове доведе до положителен транслационен ефект върху отчетените приходи от 2%. Промените в бизнес портфолиото оказаха нетен положителен ефект от 2% върху отчетените приходи.

Опер. печ. EBITA
Оперативната печалба EBITA от 1 167 млн. щатски долара се увеличи с 8% в местни валути (12% в щатски долари) през второто тримесечие. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши с 60 базисни пункта до 13%, подкрепен от продължителните усилия за подобряване на производителността. През цялото тримесечие АББ продължи да инвестира в своите продажби, търговска марка и ABB Ability™.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция
Нетният доход бе 681 млн. щатски долара, което представлява повишение от 30% спрямо миналогодишните 525 млн. щатски долара. Оперативният нетен доход2 на АББ нарасна с 27% до 810 млн. щатски долара. Основната печалба на акция в размер на 0.32 щатски долара бе 30% по-висока на годишна база. Оперативната печалба на акция в размер на 0.38 щатски долара бе повишена с 28%, и с 27% подобрение при условия на постоянна валута4.

Парични потоци от оперативни дейности
Паричните потоци от оперативни дейности са в размер на 1 010 млн. щатски долара, спрямо 467 млн. щатски долара през второто тримесечие на 2017 г. В сравнение с преди година, паричните потоци отразяват основно промяната във времето на изплащане на инсентив плащания за служителите, изплатени през първото тримесечие на тази година, за разлика от 2017 г., когато бяха изплатени през второто тримесечие. АББ очаква солидно реализиране на парични средства за цялата година.

Резултати за второто тримесечие (Q2) по дивизии

Поръчки

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПоръчкиПРОМЯНАБаз. поръчки от трети страниПРОМЯНА
US$На сравнима база1US$На сравнима
база1
Енергийни мрежи2 577+6%+5%2 128 +9%+7%
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 727+9%+6%2 553 +7%+4%
Промишлена автоматизация2 005+34%+15%1 715 +30%+9%
Роботика и задвижвания2 540+15%+11%2 363 +20%+16%
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)(366) 35
Общо за АББ груп9 483+14%+8%8 794+14%+9%

Приходи
(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПриходиПРОМЯНА
US$На сравнима база1Оп. печ. EBITA %ПРОМЯНА
Енергийни мрежи2 354-6%-8%9.7% -0.4п.
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 673+7%+4%16.0% +1.0п.
Промишлена автоматизация1 839+17%0%14.1%+0.7п.
Роботика и задвижвания2 316+11%+8%16.1% +1.0п.
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)(293)
Общо за АББ Груп8 889+5%+1%13.0%+0.6п.

В сила от 1 януари 2018 година, управленската отговорност и надзорът на определени оставащи дейности в областта на инженерството, снабдяването и строителството (EPC), които преди бяха включени в оперативните сегменти на „Енергийни мрежи”, „Индустриална автоматизация”, „Роботика и задвижвания”, бяха прехвърлени към неосновно бизнес направление в рамките на „Корпоративни и други”. Предходно отчетените суми бяха прекласифицирани в съответствие с тази нова структура.

Енергийни мрежи
Набраната инерция в ръста при базовите поръчки от трети страни продължи, повишавайки се със 7% (9% в щатски долари). Общият брой поръчки се повиши с 5% (6% в щатски долари). Инициативите Power Up и продуктовите решения от ABB Ability™ набраха добра скорост. За ръста допринесоха ВЕИ, дигитализацията на мрежи и подемът в секторите на промишлеността и и транспорта. В края на второто тримесечие броят на натрупаните поръчки бе 4% по-нисък (6% в щатски долари) спрямо същия период на предходната година. Приходите бяха 8% по-ниски (6% в щатски долари) в резултат на по-ниския начален брой натрупани поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA бе 9.7%, основно вследствие на по-ниските приходи и инвестициите в текущата програма Power Up. Задвижени са инициативи по управление на разходите.

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане
Общият брой поръчки се повиши с 6% (9% в щатски долари), а базовите поръчки от трети страни се подобриха с 4% (7% в щатски долари). Ръстът в поръчките бе обширно застъпен, като всички бизнес единици, особено продуктовите, постигнаха добри резултати във всички региони. Приходите се повишиха с 4% (7% в щатски долари). Маржовете на оперативната печалба EBITA се разшириха със 100 базисни пункта на годишна база, в резултат на благоприятното влияние от действията по отношение на ценообразуването и усилията в посока устойчива производителност.

Промишлена автоматизация
Общият брой поръчки (в това число B&R и валутни ефекти) се повишиха с 34%, а базовите поръчки от трети страни отбелязаха повишение от 30% спрямо същия период на предходната година. На сравнима база общият брой поръчки нарасна с 15%, а базовите поръчки от трети страни се повишиха с 9%. Продължиха инвестициите за специализирани плавателни съдове, както и избрани инвестиции в преработвателните промишлености, по-специално нефтено-газовата. Базовите поръчки отбелязаха ръст във всички дивизии, като в услугите и обслужването ръстът бе двуцифрен. В края на второто тримесечие натрупаните поръчки бяха 4% по-ниски (1% в щатски долари) спрямо същия период на миналата година. Приходите бяха стабилни през тримесечието, отразявайки как приходите от силни продуктови поръчки компенсират по-ниския начален брой натрупани поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши със 70 базисни пункта, подкрепен от положителен микс и силно изпълнение на проекти.

Роботика и задвижване
Броят на базовите поръчки от трети страни се повиши с 16% (20% в щатски долари), а общият брой поръчки се повиши с 11 % (15% в щатски долари) през тримесечието. Постигнат бе ръст в поръчките във всички бизнес единици и региони, като търсенето от преработвателните промишлености продължи тенденцията си на възстановяване. Приходите се повишиха с 8% (11% в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши със 100 базисни пункта на годишна база до 16.1%, в резултат на положителни обеми и микс, както и на непрекъснатите усилия в посока подобряване на производителността.

Стратегия „Следващо ниво”
От 2014 година насам АББ изпълнява своята стратегия „Следващо ниво”, фокусирайки се върху печелившия растеж, безкомпромисното изпълнение и сътрудничеството,ръководено от бизнеса. През последните години АББ оформи своите дивизии в четири водещи на пазара предприемачески единици; реализира квантов скок в дигитализацията чрез ABB Ability™; ускори набраната скорост в оперативното съвършенство; и подсили търговската марка на АББ.
Всички дивизии на АББ реализират печеливш растеж в ключови пазари с новите и съществуващи цялостни дигитални решения „от край до край” от ABB Ability™, способни да затворят веригата със свързани устройства и да градят върху интелигентния облак. Дивизиите продължават да се фокусират върху безкомпромисното изпълнение, опирайки се на съществуващата набрана скорост и продължавайки да инвестират в растежа, като са налице по-силни връзки между компенсациите и реализирането на оперативни резултати.

Днес АББ е по-добре позиционирана в по-добри пазари, с рационализирано и подсилено портфолио, което предоставя две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти.

Печеливш растеж
Портфолиото от дигитални решения на АББ - ABB Ability™, е неразделна част от усилията на компанията да стимулира печеливш растеж. Портфолиото включва над 210 ABB Ability™ решения, които посрещат нуждите на клиенти от комуналния сектор, промишлеността и транспорта и инфраструктурата. През тримесечието АББ получи поръчка от датското дружество за зелена енергия Ørsted за интегриране на офшорна вятърна енергия в енергийната мрежа на Обединеното кралство. Като част от поръчката АББ ще предостави своите водещи на пазара дигитални решения за електрически мрежи от ABB Ability™, за да осигури енергийна надеждност и ефективност. Както, например, АББ работи с китайската Yitai Group – компания за химикали. АББ ще достави цялостни решения „от край до край” от ABB Ability™, които ще осигурят най-високи нива на производителност в техните нови производствени бази. Това е първата поръчка от поредица дигитални проекти за Yitai Group.

През второто тримесечие АББ обяви инвестиция в размер на 100 млн. щатски долара в център за научно-изследователска и развойна дейност, и кампус за обучение в Егелсберг, Австрия, който ще стимулира иновациите в автоматизацията на машини и производство, включително изкуствения интелект и машинното обучение. АББ обяви и инвестиции от около 30 млн. щатски долара в нова, авангардна производствена база за предлагането на трансформатори от страна на„Енергийни мрежи” в Швеция.

Актуални новини за придобиването на GE Industrial Solutions (GEIS)

АББ премества своя гравитационен център чрез непрекъснато управление на портфолиото. Групата от компании финализира своето придобиване на GE Industrial Solutions (GEIS) на 30 юни 2018 г. Чрез придобиването на GEIS АББ засилва своята позиция номер две в областта на електрификацията в световен мащаб, и повишава достъпа на групата до атрактивния северноамерикански пазар – който вече е най-големият пазар на АББ – и бизнес направленията от ранен цикъл. GEIS бива интегрирана в дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ като нова бизнес единица, наречена „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане – Индустриални решения” (Electrification Products Industrial Solutions - EPIS). С централен офис в Атланта, щата Джорджия, EPIS разполага с около 14 000 служители по цял свят.

Очакват се около 200 млн. щатски долара годишни разходни синергии до петата година. АББ ще реализира стойност чрез хармонизиране на продуктовото и технологично портфолио, по-специално чрез комбинирането на предложенията от ABB Ability™ с обширната инсталирана база. Синергии ще бъдат извлечени и от оптимизацията на отпечатъка, спестявания при веригата на доставките и намаляване на продажбените, общите и административните разходи. Очаква се интегрирането на GEIS да окаже отрицателен ефект от приблизително 60 базисни пункта върху маржовете на оперативната печалба EBITA на АББ Груп през втората половина на 2018 г. и приблизително 260 базисни пункта върху маржа на оперативната печалба EBITA на „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”. АББ цели да доведе маржа за дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, след първоначалния занижаващ ефект, обратно към своя целеви обхват на маржа на оперативната печалба EBITA от петнадесет до деветнадесет процента през 2020 г. Сделката включва дългосрочни стратегически взаимоотношения по доставките с GE и позволява на АББ дългосрочно използване на търговската марка на GE.

Безкомпромисно изпълнение

АББ продължава да извлича полза от непрекъснатите си усилия в посока управление на разходите и подобряване на производителността. През тримесечието действията в областта на ценообразуването, както и спестяванията изпревариха инфлацията при суровините, подкрепяйки непрекъснатата цел на АББ да компенсира 3 до 5% от себестойността на продажбите на групата всяка година.

Фокусът на групата върху Качество и Операции е продължение на 1000-дневните програми на АББ, завършени през 2017 г. Пропуските в производителността, информация за които е получена от отзиви на клиенти, стриктно се идентифицират и адресират посредством методите Lean Six Sigma. Понастоящем АББ има 1 500 действащи проекта за непрекъснато усъвършенстване, водени от всяка дивизия.

Сътрудничество, ръководено от бизнеса
Новите развития в стратегическите партньорства през второто тримесечие включват сформирането на глобален стратегически алианс за предоставяне на индустриален клас крайни решения за центрове за данни между АББ и Rittal, продължавайки успеха на предишното сътрудничество и софтуерен алианс за сътрудническа роботика с Kawasaki Heavy Industries.

АББ продължава да гради стратегическото позициониране на своя бранд чрез партньорството си със сериите автомобилни състезания за електромобили на шампионата ABB Formula E, които предоставят уникална платформа за демонстриране на лидерството на компанията в електрическата мобилност.

Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите признаци са с положителни тенденции в Европа и САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от второто тримесечие на 2018 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция днес с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез конферентен разговор. Линиите ще бъдат отворени 10-15 минути преди началото на разговора. Наберете следните телефонни номера за пресконференцията:

 • Обединено Кралство +44 207 107 0613
 • Швеция +46 85 051 00 31
 • Останалата част на Европа +41 58 310 50 00
 • САЩ и Канада +1 866 291 4166 (безплатен) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания)

Планиран е конферентен разговор и уебкаст за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централно Европейско време (13:00 ч. GMT, 8:00 ч. Източно лятно време). Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Наберете следните телефонни номера за конферентния разговор за анализатори и инвеститори: UK +44 207 107 0613

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители. www.abb.com

Инвеститорски календар 2018

Резултати от трето тримесечие на 2018 г.25 октомври 2018
Резултати от четвърто тримесечие и за цялата 2018 гфевруари 2019

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Парични потоци от оперативни дейности”, Стратегия Следващо ниво” и „Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето” в настоящото съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 19 юли 2018 г.
Улрих Шписхофер, изпълнителен директор

Финални бележки

1Темповете на растеж за поръчки, базови поръчки от трети страни и приходи са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия). Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.

2 За нетипичните за GAAP мерки вижте прикачената „Допълнителна финансова информация” към съобщението за медиите.

3 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)

4 Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) са изчислени с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща

  Свържете се с нас

  seitp202 640737972ad50b22c12582cf004a40f3